Динамична математическа програма (Geogebra)

GeoGebra е математически софтуер, имащ двойна природа.

От една страна, GeoGebra е динамична геометрична система. С нея можем да построяваме конструкции с точки, вектори, отсечки, прави, конични сечения и да ги променяме динамично.

От друга страна в GeoGebra изчертаването на функции и точки със зададени координати може да става директно. GeoGebra има вградени функции за използване при задачи с хомотетия, поляра, интеграли, дори и за корени на уравнение и екстремум на функции и други.

Така погледната, GeoGebra се явява чудесна за работа в часовете по Алгебра и Геометрия.

В рамките на тази статия ще се запознаете накратко с интерфейса на програмата.

Можете да я стартирате от менюто Обучение – Математика – Динамична математическа програма (Geogebra). Ще се отвори прозорец с вид, подобен на този:

geogebra_1.png

По-долу ще разгледаме поотделно тези елементи.

Лента с инструменти – Лентата с инструменти служи за изчертаване и манипулиране на различни обекти в чертожната област с помощта на мишката. Тя съдържа следните групи бутони:

  • Манипулатори – използват се за избиране, преместване и завъртане на избраните обекти:

geogebra_2.png

  • Точки – създаване на различни видове точки. Могат да се създават отделни точки, да се намират пресечни точки и да се определя следната точка от отсечка:

geogebra_3.png

  • Прави и многоъгълници – тези инструменти могат да се използват за изчертаване на различни видове прави и многоъгълници:

geogebra_4.png

  • Специални прави – тук са обособени някои по-специални типове прави –

geogebra_5.png

  • Окръжности – с тези инструменти могат да се изчертават окръжности, дъги, сектори и конични криви:

geogebra_6.png

  • Ъгли – съдържа в себе си различни инструменти да конструиране и измерване на ъгли, разстояния и площи:

geogebra_7.png

  • Геометрични трансформации– тук са обединени няколко инструмента, свързани с различни типове симетрия, завъртане, отместване и хомотетия:

geogebra_8.png

  • Вмъкване – От наличните тук три бутона можете да вмъкнете текст, изображение, а също и да определите връзка между два обекта:

geogebra_9.png

  • Инструменти за чертожната област– съдържа различни инструменти за манипулиране на чертожната област и обектите върху нея:

geogebra_10.png

Чертожна област
– Тук е мястото, където ще се визуализират всички създадени обекти:

geogebra_11.png

Алгебричен прозорец – тук се показва алгебричната формула на начертаните обекти:

geogebra_12.png

Поле за въвеждане – тук можете да въведете формули и да ги изпълните за да ги видите в действие на чертожната площ:

geogebra_13.png

Допълнителен контрол върху работата на Geogebra можете да упражните от менютата Изглед и Настройки.

С това краткия обзор на Geogebra завършва. Практически примери (на англ. език) може да видите тук.


Текста съдържа избрани части от официалната страница на Geogebra: http://www.geogebra.org

Sidebar